Associates


Gentian Memaj – CV
(22/11/2022)


Zijad Šabotić – CV
(16/09/2021)


Vesel Usaj – CV
(16/09/2021)

Kaltrina Bajraktari – CV
(16/09/2021)


Valbone Ramaj – CV
(16/09/2021)


Vehbi Ramaj – CV
(16/09/2021)

Sali Krasniqi – CV
(27/09/2021)


Adrian Leka – CV

(27/09/2021)

Fatmire Shala – CV
(27/09/2021)


Kushtrim Dreshaj – CV
(27/09/2021)