Statuti

U skladu sa odredbama člana 46 zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti “Institut za naučna istraživanja I razvoj”Ulcinj ,  na osnovu ovlašćenja iz člana 40 Statuta  a u vezi sa članom 38 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (“Sl. list CG” br. 80/2010 i 40/2011)), dana 25.07.2018 godine usvojio je

  

                                                                 STATUT

 Privatna naučnoistraživačka ustanove – “Institut za naučna istraživanja i razvoj Ulcinj”

 

 I           OPŠTE ODREDBE

 Član 1

 Ovim statutom uređujuse:naziv i sjedište, djelatnost i poslovanje Privatne naučnoistraživačke ustanove – „” (u daljem tekstu: Institut), ovlašćenjaInstituta za naučna istraživanja I razvoj Ulcinj i način odlučivanja njegovih organa, prava i obaveze zaposlenog osoblja, način ostvarivanja javnosti rada, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za rad Instituta.

 Član 2

 Institut je neprofitabilna ustanova

Institutje autonoman u obavljanju svoje djelatnosti koja obuhvata  naučno-istraživački rad.

 Djelatnost Instituta zasnovana je na slobodi naučnog istraživanja i stvaralaštva, na otvorenosti prema javnosti, na saradnji i partnerstvu zaposlenih na Institutu, na principima, etičnosti i odgovornosti naučnika i istraživača i dostizanju međunarodnih standarda u naučnoistraživačkoj djelatnosti.

 Član 3

 Radi povećanja efikasnosti naučnoistraživačkog rada, primjene i korišćenja rezultata nauke, dostizanja evropskih/međunarodnih istraživačkih i naučnih standardaInstitut je opredijeljen na uspostavljanje saradnje sa drugim naučnoistraživačkim ustanovama, privrednim subjektima, po pitanju realizacije programa i projekata, uključivanje  u Evropski istraživački prostor i Okvirne programe Evropske unije za naučnoistaživačku djelatnost i druge međunarodne programe i projekte.

 Član 4

Izvršni direktor I osnivač,, Instituta za naučna istraživanja i razvoj Ulcinj,,bira sepROF .Dr..Osmanović Elez Lk.broj  413441469,MB 1006954223029.

 Član 5

 Misija Instituta je  da:

 • stvara uslove za organizaciju i unapređenje osnovnih, primijenjenh i razvojnih istraživanja u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija radi razvijanja teorijskih i praktičnih saznanja i primjene naučnih rezultata u praksi;
 • teži dostizanju međunarodnih standarda nauke i istraživanja, s posebnim akcentom na stvaranje uslova za mobilnost naučnog i istraživačkog kadra;
 • se povezuje sa domaćim, regionalnim i međunarodnim  naučnoistraživačkim institucijama i organizacijama radi prihvatanja  pozitivnih iskustava u okviru djelatnosti Instituta;
 • teži kontinuiranom praćenju i unapređenju kvaliteta  naučno-istraživačkog rada u okviru djelatnosti Instituta;
 • kao društveno odgovoran subjekat bude intenzivno uključen u privredni razvoj Crne Gore i doprinese njenom integrisanju u Evropske i Evroatlanske integracije;
 • da se pozicionira kao vodeća nacionalna naučnoistraživačka ustanova u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija i u drugim oblastima koje Institut bude razvijao.

 Član 7

 Institut je osnovan kao privatna naučnoistraživačka ustanova sa sjedištem u Ulcinju Ulica ,,Kosovska bb  ,, na neodređno vrijeme.

 Adresa Instituta na koju se šalju zvanični dopisi jeUlcinj Ulica,,Kosovska bb,Pinješ.

 Član 8

Institut može, po odluci  Osnivača, promijeniti firmu, sjedište, i pravnu adresu.

 Član 9

Naziv Instituta na maternjem jeziku je:Privatna naučnoistraživačka ustanova -,, Institut za naučna istraživanja i razvoj Ulcinj “na albanskom jeziku Instituti per kerkime shkencore dhe zhillim Ulqin.

Skraćeni naziv Instituta je,,:INI,,.

 Član 10

Naziv Instituta na engleskom jeziku je: Private scientific research institutions „Institute for scientific resaearch and development Ulqin.

 Član 11

Djelatnost Ustanove je:
1. Fundamentalna istraživanja iz oblasti;
– Ekonomije, sociologije, tehnologije, obrazovanja i razvoja.
2. Razvojna istraživanja iz oblasti:
– Turizma, poljoprivrede, infratrukture grada Ulcinja, regije i dr..
– Osposobljavanja i usavršavanja kadrova za potrebe republike Crne Gore iz
oblasti; stečaja, vještačenja, carine, komunalne policije, komunalnih menadžera i sl.
3. Primjenjena istraživanja iz oblasti:
– Razvoja velikih, srednjih i malih preduzeća
– Socijalnog zapošljavanja (socijalni menadžment)
– Prekvalifikacije radnika i sl.

– Izrada biznis planova za korišćenje evropskih podsticajnih fondova.
4. Organizovanje seminara, stručnih i naučnih skupova, prezentacija i sl.
5. Obuka kadrova putem on line i drugih sistema.

 Pored osnovne djelatnosti Institut može obavljati i sljedeće djelatnosti:

58.11 Izdavanje knjiga

58.14 Izdavanje časopisa I periodičnih izdanja

58.19 Ostala izdavačka djelatnost

58.29 Izdavanjeostalihsoftvera

 62.01 Kompjuterskoprogramiranje

62.02 Konsultantske djelatnosti uoblasti informacione tehnologije

62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom

62.09 Ostale usluge informacione tehnologije

63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga I sl.

63.12 Uslužne internet stranice (web portal)

68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
6910 Pravni poslovi

71.12 Inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

 72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

70.10 Upravljanje privrednim subjektom
70.22 Konsultanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.20 Tehnicko ispitivanje analize
72.11 Istrazivanje i ekspermentalni razvoj u biotehnologiji
72.19 Istrazivanje i razvoj u ostalim prirodnim i inznjerskim naukama
72.20 Istrazivanje i razvoj u drustvenim i humanistickim naukama
73.11 djelatnost reklamnih agencija
74.90 Ostale strucne i tehnicke djelatnosti
78.20 Djelatnost agencija za privremeno zaposljavanje
78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
79.90 Ostale usluge rezervaacije i djelatnosti povezane s njima
85.20 Osnovno obrazovanje
85.31 Srednje opste obrazovanje
85.32 srednje strucno i tehnicko obrazovanje
85.41 Obrazovanje poslije srednjeg,koje nije visoko
85.42 Visoko obrazovanje
85.59 Ostalo obrazovanje
85.60 Pornocne obrazovne djelatnosti

89.20 Racunovodstvni,knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva
91.Djelatnost biblioteka ,arhiva ,muzeja i ostale kulturne djelatnosti

 1. Obavlja i druge poslove vezane za nabrojane oblasti.

 Organizovanje edukativnih treninga i radionica za djecu i mlade, Organizovanje raznih vidova neformalnog obrazovanja za mlade, kao i razvoj kulture cjeloživotnog obrazovanja

 Član 12

Institut ima svoj pečat i štambilj.

 Institut može imati svoj logo i druge simbole i obilježja o čemu će biti odlučeno posebnim aktom.

 Član  13

Pečat  Instituta je okruglog oblika.

Po obodu pečata ispisan je tekst sljedeće sadržine: „Privatna naučnoistraživačka ustanova Institut  za naučna istraižanja i razvoj  Ulcinj”, a u sredini Ulcinj.

 Štambilj Instituta je pravougaonog oblika, uobičajene veličine po čijoj gornjoj ivici je ispisan tekst: „Privatna naučnoistraživačka Institut  za naučna istraižanja i razvoj  Ulcinj”, ispod toga je oznaka „ Broj ” sa povlakom , a ispod broja je ispisano  „Ucinj” i oznaka za datum   „______ 20__.godine ”.

 

 II          ORGANIZACIJA INSTITUTA

 Član 14

Institut svoju djelatnost obavlja preko organizacionih djelova i to:

 naučnoistraživačkih centara za pojedine oblasti društvenih i humanitarnih nauka;

sekretarijata;

biblioteke.

 Institut može organizovati i druge organizacione djelove saglasno odluci nadležnog organa upravljanja.

 Član 15

Organizacioni djelovi Instituta nemaju ovlašćenja za samostalno istupanje u pravnom prometu, a priliv prihoda i izmirivanje obaveza prema trećim licima obavlja se preko jedinstvenog žiro računa.

A)NAUČNOISTRAŽIVAČKI CENTRI ZA POJEDINE OBLASTI društvenim i humaitarnim naukama

 Član 16

Institut može da organizuje naučnoistraživačke centre za pojedine oblasti društvenih i humanitarnih nauka  i to za  :

Izdavačku djelatnost

Istraživanje društvnih nauka

Istraživanje humanitarnim naukama

Obrazovanje

 Naučnoistraživački centri  iz prethodnog stava organizovaće se saglasno razvojnim potrebama  Instituta.

 1. B) SEKRETARIJAT

 Član 17

Za obavljanje normativnih, opštih, administrativnih i finansijskih poslova Instiut organizuje Sekretarijat.

Zadaci rada, nadležnost, organizaciona struktura, sistematizacija poslova i zadataka, kao i broj izvršilaca u Sekretarijatu utvrđuje se posebnim aktom, koji donosi Upravni odbor Instituta na predlog Direktora.

 Član 18

Radom Sekretarijata rukovovodi Sekretar Instituta.

Za svoj rad Sekretar je odgovoran Direktoru.

 1. C) BIBLIOTEKA

 Član 19

 Biblioteka je organizacioni dio Instituta koji sadrži bibliotečki material za razvijanje i unapređenje naučno istraživačkog rada kao i material predviđen za realizaciju različitih obuka i drugih vidova obrazovanja koji će se organizovati  i izvoditi na Institutu.

 Biblioteka se vodi saglasno propisima koji regulišu bibliotečku djelatnost.

 Član 20

Biblioteka je namijenjena za potrebe naučnika i istraživača.

 Bibliotekom se mogu, pod određenim uslovima, koristiti i ostala lica koja rade na Institutu, kao i lica izvan Instituta.

 

 

 

III ORGANI INSTITUTA

 

Član 21

Institutom upravlja Upravni odbor.

 

Institutom rukovodi direktor Instituta.

 

Stručni organ Instituta je Naučno vijeće.

 

 1. A)            OSNIVAČI  SKUPŠTINA

 Član 22

Osnivač/i u vršenju funkcije organa upravljanja Institutom donose akta, odluke, zaključke i naloge iz svoje nadležnosti.

 Osnivač/i prilikom odlučivanja imaju onaj broj glasova koji je jednak procentu  učešća u kapitalu Instituta, odnosno srazmjeran je  osnivačkom ulogu.

 Osnivač/i zastupani preko punomoćnika ili lično koji posjeduju udjele koji predstavljaju  više od polovine kapitala Instituta čine kvorum.

 Odluke se donose ako za njih glasaju predstavnici osnivača koji imaju više od 50 % od kapitala Instituta.

 Osnivači donose Poslovnik o svojem radu.

 Član 23

 Isključivo pravo  Osnivača je da:

 • vrši izmjene i/ili dopune odluke o osnivanju Instituta;
 • donosi Statut Instituta i odlučuje o njegovim izmjenama i dopuna
 • predlaže Pravilnik o raspodjeli sredstava;
 • predlaže Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
 • planira i pribavlja sredstva za rad Instituta;
 • određuje naknadu za rad  članova Upravnog odbora;
 • odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala;
 • predlaže usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja (završnog računa) i druge finansijske izvještaje;
 • zahtijeva sprovođenje finansijske revizije u skladu sa zakonom i ovim statutom;
 • odlučuje o raspodjeli dobiti;
 • odlučuje o  pristupanju novih osnivača;
 • odlučuje o  sazivanju sjednica  osnivača;
 • predlaže Upravnom odboru DirekotraInstituta;
 • bira i razrješava predstavnike u Upravnom odboru;
 • odlučuje o promjeni i proširenju djelatnosti, promjeni naziva i sjedišta Instituta;
 • odlučuje o promjeni sadržaja, veličine i oblika pečata, štambilja i žiga;
 • daje uputstva i smjernice za rad Upravnom odboru;
 • donosi  odluku o dobrovoljnoj  likvidaciji Instituta;
 • odobrava zaključivanje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača kad isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala;
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, ovim statutom, Odlukom o osnivanju i drugim aktima Instituta.

 

 1. B)           UPRAVNI ODBOR

 Član 24

Upravni odbor:

 • razmatra i utvruđuje budžet Instituta;
 • donosi finansijski plan Instituta na predlog Direktora i vrši nadzor nad njegovom realizacijom;
 • usvaja  godišnji finansijski izvještaj (završni račun)i druge finansijske izvještaje na predlog Osnivača;
 • donosi Pravilnik o raspodjeli sredstava na predlog Osnivača;
 • donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na predlog Osnivača;
 • donosi Pravilnik o zaštiti na radu;
 • donosi Pravilnik o popisu;
 • donosi Strategiju kontrole i unaprjeđenja kvaliteta rada na predlog Izvršnog direktora;;
 • obezbjeđuje vođenje ažurne i tačne evidencije o prihodima i rashodima Fakulteta;
 • omogućava sprovođenje finansijske revizije, u skladu sa zakonom i ovim statutom;
 • utvrđuje visinu nadoknade za polaznike obuke i drugih vidova obrazovanja odraslih na predlog Osnivača i druge naknade koje se plaćaju Institutu;
 • bira i razrješava izvršnog direktora  na predlog Osnivača;
 • analizira rad organa rukovođenja;
 • daje saglasnost Direktoru  za zaključivanje ugovora čija vrijednost prelazi 100.000 eura
 • odlučuje o drugim pitanjima u okviru svojih nadležnosti određenih zakonom, ovim statutom i drugim aktima.

 Upravni odbor ima obavezu i odgovornost da svoje dužnosti vrši u skladu sa principima nesebičnosti, integriteta, objektivnosti, otvorenosti, poštenja i liderstva.

 Član 25

Upravni odbor ima tri člana;

 • predstavnika naučnog osoblja;
 • predstavnika istraživačkog osoblja;
 • predstavnika javnosti.

 Član 26

Član Upravnog odbora, imenuje se, odnosno bira, na period od četirii godine.

Član Upravnog odbora može biti više puta biran na istu dužnost.

 Članu Upravnog odbora koji je naknadno imenovan, odnosno biran na upražnjeno mjesto u Upravnom odboru, mandat prestaje istekom mandata Upravnog odbora.

 Član 27

Članu Upravnog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je imenovan, odnosno biran:

 • ako  sam zatraži;
 • ako mu prestane radni odnos, odnosno svojstvo koje je bilo osnov za imenovanje, odnosno izbor; i
 • ako je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora.

 Prestanak  članstva u Upravnom odboru konstatuje Upravni odbor.

 Član Upravnog odbora može biti razriješen:

 • ako postupa na način koji može da diskredituje Institut;
 • ako se ustanovi  nesposobnost obavljanja dužnosti usljed onesposobljenosti koja se dokazuje medicinskom dokumentacijom; i
 • ako se ponaša na način koji predstavlja nečinjenje ili odbijanje ili zanemarivanje obavljanja dužnosti.

 Na postupak razrješenja članova Upravnog odbora shodno se primjenjuju odredbe ovog statuta o njihovom imenovanju, odnosno izboru.

 Član  28

Upravni odbor ima predsjednika.

Predsjednik  Upravnog odbora bira se iz reda članova Upravnog odbora.

 Sekretar Instituta je i sekretar Upravnog odbora.

 Član 29

Upravni  odbor donosi odluke većinom glasova od  ukupnog broja prisutnih članova.

 Član 30

Članovi Upravnog odbora mogu primati nadoknadu za rad u Upravnom odobru.

 Član 31

Direktor Instituta  prisustvuje sjednicama Upravnog odbora, ali nema pravo glasa.

 Član 32

Postupak sazivanja i vođenja, odlučivanja i druga pitanja vezana za održavanje sjednica, način i rad Upravnog odbora uređuju se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

 1. C)           NAUČNO VIJEĆE

 Član 33

Naučno vijeće se može formirati ukoliko  Institut zaposli najmanje tri zaposlenih  sa naučnim zvanjem.

 Naučno Vijeće obavlja sleeće poslove..

 • usvaja program naučnoistraživačke i razvojne djelatnoti;
 • predlaže rukovodioce projekata;
 • analizira, ocjenjuje i usvaja izvještaje o realizaciji programa i projekata;
 • donosi mjerila za izbor u istraživačka I naučna zvanja;
 • vrši izbor u naučna i istraživačka zvanja;
 • predlaže Upravnom odboru plan opremanja Instituta potrebnom opremom i neophodnim softverom za obavljanje zadataka
 • predlaže Upravnom odborumjere za stvaranje povoljnih uslova za naučno osposobljavanje i usavršavanje istraživača,
 • donosi Poslovnik o radu
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim opštim aktima Instituta.

 Član 34

Naučno Vijeće ima tri člana,koje imenuje Upravni odbor Instituta.Jedna trećina članova imenuje se iz reda zaposlenih u Institut a dvije trećine iz reda istaknutih strućnjaka sa naučno istraživačkoj djelatnoti. Predstavnike zaposlenih  u Naučnom vijeću u zvanju istraživača bira Direktor Instituta.

 Mandat predstavnika zaposlenih u zvanju istaživača traje četri godine.

 Naučno vijeće donosi odluke iz svoje nadležnosti većinom glasova ukupnog broja članova.

 Naučno Vijeće ima predsjednika koji se bira iz reda svojih članova na period odčetrigodine.

 Član 35

Naučno Vijeće može da obrazuje komisije i druga radna tijela radi davanja mišljenja i vrši izbor u naučna i istraživačka zvanja ,predloga o određenim pitanjima iz djelokruga svojeg rada.

 Član 36

Postupak sazivanja, vođenja, odlučivanja i druga pitanja vezana za održavanje sjednica i rad Naučnog vijeća uređuju se Poslovnikom o radu.

 1. D)           DIREKTOR INSTITUTA

 Član 37

Direktor Instituta predstavlja  i  zastupa Institut.

 Direktor je odgovoran za  organizaciju rada i rukovođenje,  efikasan i kvalitetan rad Instituta.

 Direktor ima sva ovlašćenja koja su neophodna da omoguće vršenje te dužnosti, a posebno za:

 • izvršavanje odluka Osnivača i  Upravnog odbora;
 • pripremu godišnjih i drugih finansijskih izvještaja koje usvaja Upravni odbor Instituta, kao i upravljanje budžetom u okviru finansijskog plana odobrenog od strane Upravnog odbora Instituta;
 • davanje mišljenja o aktu  o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
 • donošenje odluka  u prvom stepenu o pravima i obavezama zaposlenih, u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim opštim aktima Instituta;
 • imenuje i razriješava rukovodioca Centra za obuku;
 • potpisuje potvrde/certifikate o završenoj obuci u Centru za obuku;
 • druga pitanja utvrđena zakonom, ovim statutom ili drugim propisom;
 • sva pitanja koja nijesu stavljena u nadležnost drugih organaInstituta.

 

 

Član 38

Direktor jeovlašćen da samostalno zaključuje ugovore u okviru djelatnosti Instituta čija vrijednost ne prelazi iznos od 100.000  (sto hiljada) eura.

 Za ugovore čija vrijednost prelazi iznos od 100.000 € (sto hiljada eura) direktor je u obavezi da podnese zahtjev Upravnom odboru Instituta za dobijanje saglasnosti za zaključivanje ugovora.

 Rok za davanje saglasnosti iz stava 2 ovog člana je sedam dana od dana podnošenja zahtjeva za dobijanje saglasnosti.

 Član 39

Direktora bira Upravni odbor na predlog Osnivača.

 Direktor se bira na period od tri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

 Do izbora Izvršnog direktora može se imenovati vršilac dužnosti Direktora.

 Vršioca dužnosti Izvršnog direktora imenuje Osnivač, na period od 6 mjeseci.

 Član 40

Direktoru prestaje funkcija:

 • istekom mandata;
 • ostavkom;
 • ako se izabere na neku drugu funkciju nespojivu sa funkcijom  Izvršnog direktora;
 • ako je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora.

 Direktor može biti razriješen dužnosti prije isteka perioda na koji je imenovan:

 • ako bude osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim vršenja funkcije direktora;
 • ako nestručno ili nesavjesno vrši funkciju direktora;
 • ako ne izvršava zadatke predviđene zakonom i ovim statutom ili ih izvršava protivno njima ili prekorači ovlašćenja i time nanese štetu Institutu u većem obimu; i
 • zbog  odsutnosti ili spriječenosti da u dužem periodu obavlja dužnost direktora.

 IV STICANJE  PROFITA

 Član 41

Institut kao neprofitabina ustanova  ,moze osnivati zaduzbine, fondacije, i druge oblike udruživanja  koje služe zadovoljavanju potreba Instituta.

Član 42

Institut može, radi komercijalizacije naučnih rezultata, otkrića ili patenata, ili podsticanja saradnje sa privredom, biti osnivač ili suosnivač privrednih  društava.

 VI ZAPOSLENI I ANGAŽOVANI U INSTITUTU

 Član 43

Institut zapošljava naučno, stručno i administrativno osoblje.

Zaposleni mogu zasnovati radni odnos na određeno radno odnosno  neodređeno radno vrijeme ili u formi dopunskog rada, u skladu sa zakonom.

 Član 44

Institut zapošljava određen broj naučnog, stručnog i administrativnogosoblja koji je  neophodan za nesmetano  funkcionisanje Instituta u okviruregistrovane djelatnosti.

 Član 45

U cilju obavljanja naučnoistraživačke djelatnosti Institut zapošljava  lica sa naučnim zvanjem i lica sa istraživačkim zvanjem, kao i lica sa akademskim i saradničkim zvanjem stečena na ustanovi visokog obrazovanja.

 Izuzetno od stava 1 ovog člana, Institut može za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti zaposliti lice koje ima visoku školsku spremu, magistraturu ili doktorat nauka, a koje nije birano  u naučno ili istraživačko zvanje u smislu ovog statuta, a ima reference po osnovu objavljenih radova koje mu omogućavaju obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti.

Naučnoistraživačka zvanja su:

 Član 46

Postupak izbora u naučna i istraživačka zvanja Institut izvodi u skladu sa Zakonom kojim se reguliše naučnoistraživačka djelatnost.

 Član 47

Institut zapošljava, odnosno angažuje na  naučnoistraživačkom radu lice koje je steklo naučno, odnosno akademsko  zvanje na drugoj ustanovi visokog obrazovanja.

Sa licem iz prethodnog stava  direktor zaključuje ugovor o radu, odnosno ugovor o angažovanju u skladu sa zakonom.

 Član 548

Lice  sa stepenom magistra, odnosno doktora naukamože biti angažovano u realizaciji određenog projekta, odnosno projektnih aktivnosti dok projekat traje.

Sa licem iz stava 1 ovog člana, direktorzaključuje ugovor o angažovanju za realizaciju određenog projekta, odnosno  projektnih aktivnosti.

 

Član 49

Zapošljavanje lica koja se bave naučnoistraživačkom djelatnošću vrši se na osnovu javnog konkursa.

Institut može zaposliti lice za bavljenje naučnoistraživačkom djelatnošću ukoliko ispunjava uslove određene zakonom kojim se reguliše naučnoistraživačka djelatnost.

Konkurs raspisuje Institut.

Odluku o izboru donosi direktor  i sa izabranim licem zaključuje ugovor o radu.

 Član 50

Ukupan broj stručnog osoblja (lektori, programeri i dr), kao i broj administativnog osoblja  utvrđuje se aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Institutu.

 VI      FINANSIJSKA SREDSTVA l KONTROLA

 Član 51

Direktor je odgovoran za pripremu godišnjeg finansijskog plana, godišnjih i drugih finansijskih izvještaja koje razmatra i usvaja Upravni odbor, odnosno Osnivačkao i za upravljanje budžetom .

 Finansijski izvještaji pripremaju se u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Godišnji finansijski izvještaj mora se usvojiti u propisanom roku, u skladu sa zakonom.

 Institut je  obavezan da dostavlja godišnje finansijske izvještaje Poreskoj uprav i Crne Gore u zakonskom roku.

 Član 52

Izvršni direktor je ovlašćen da  raspolaže sredstvima sa računa Instituta.

Lice zaposleno na Institutu može po ovlašćenju Izvršnog direktora deponovati  potpis radi raspolaganja sredstvima sa računa.

 Član 53

Prihodi ostvareni poslovanjem Institutai uplaćuju se na žiro-račun Instituta.

 Član 54

Upravni odbor može odlučiti da na osnovu javnog konkursa imenuje nezavisnog revizora koji će izvršiti godišnju finansijsku kontrolu pravilnog korišćenja sredstava.

Izvršni direktor  zaključuje ugovor sa izabranim revizorom.

Revizor podnosi izvještaj Upravnom odboru o adekvatnosti mjera finansijske kontrole na Institutu, ekonomičnoj upotrebi sredstava, naplatama i administrativnim uslugama.

 

Član   55

Revizor ne može  imati lični ili profesionalni odnos sa Osnivačem, Direktorom i sa bilo kojim članom Upravnog odbora.

Član 56

U vršenju finansijske kontrole revizor ima neograničeno pravo uvida u zvaničnu evidenciju i knjige Instituta.

 VII       EVIDENCIJE

Član 57

Pored evidencije utvrđenih zakonom na Institutu  se vodi i evidencija o:

 • projektima
 • studijama
 • konsultantskim uslugama
 • izdatim naučnim i stručnim publikacijama
 • zaposlenom i angažovanom osoblju;;
 • imovini;
 • finansijskim računima
 • svim drugim podacima za koje to odredi Upravni odbor Instituta.

 Evidencije utvrđene ovim statutom vode se po jedinstvenom metodološkom principu, unošenjem podataka u knjige, obrasce, kartoteke, sredstva za automatsku obradu podataka i druga sredstva za vođenje evidencije.

 Član   58

Evidencija koja se odnosi na lica vodi se uz puno uvažavanje njihove privatnosti i može se objavljivati samo u svrhe propisane zakonom ili ovim statutom.

 Član   59

Zaštita podataka iz evidencija koji su lične i povjerljive prirode vrši se na propisan način.

 VIII  ORGANIZOVANJE OSOBLJA

 Član   60

Osoblje ima pravo na mirno okupljanje i pravo da osniva sindikalne organizacije ili udruženja zaposlenih koja će predstavljati njihove zajedničke interese pred organima Instituta i u druge svrhe predviđene zakonom.

 X JAVNOST RADA I OBAVJEŠTAVANJE

 Član 61

Institut informiše javnost o svom radu i aktivnostima raznim vidovima javnog obavještavanja, a naročito putem:

 • Oglasne table Instituta;
 • Web site-a Instituta;
 • Izdavanja brošura, flajera, biltena i drugih publikacija o radu Instituta;
 • Elektronskih i štampanih medija; i
 • na druge načine u skladu sa zakonom.

 X  POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

 Član 62

Poslovnom tajnom smatraju se podaci vezani za poslovanje Instituta koji su zakonom ili drugim propisom određeni kao poslovna tajna, i čije bi objavljivanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Instituta ili štetilo poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih.

 Član 63

Poslovnom tajnom smatraju se:

 • radne evidencije zaposlenih (personalni dosije) ;
 • plate zaposlenih ;
 • dokumenti koje direktorproglasi poslovnom tajnom;
 • podaci koje, kao povjerljive, nadležni  državni organ da Institutu ;
 • mjere i način postupanja u slučaju nastanka vanrednih situacija ;
 • dokumenti koji se odnose na obranu države;
 • plan fizičko-tehničkog osiguranja objekata i imovine Instituta ;
 • druge isprave i podaci čije bi objavljivanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Instituta, njegovog osnivača, i državnih organa.

 Isprave i podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu dati direktor i osobe koje on ovlasti, uz prethodnu upozorenje o tajnosti podataka.

 Povreda dužnosti i čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

 O čuvanju poslovne tajne neposredno brine Direktor.

Član 64

Podatke koji se smatraju profesionalnom tajnom trećim osobama smije dati na uvid direktor Instituta i osoba koju direktor za to ovlasti.

Podatke koji se smatraju privatnim zaštićenim podacima, mogu dati trećim osobama uz pristanak osobe na koju se podaci odnose osim u slučajevima ugrožavanja državne sigurnosti ili sudske istrage.

 Član 65

Povreda dužnosti čuvanja poslovne i profesionalne tajne, kao i privatnih podataka zaposlenih predstavlja težu povredu radne obveze.

 XI        PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Član 66

Pravilnike i druge opšte akte donijeće nadležni organi Instituta u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ovog statuta.

 Član 67

Izmjene i/ili dopune ovog statuta vrši Osnivač na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

 Član68

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

  OSNIVAČ INSTITUTA

Prof.Dr.Osmanović Elez

U Ulcinju, 25.07.2018. godine.