Statuti

U skladu sa odredbama čl.46 Zakona о naučno-istraživačkoj djelatnosti („Službeni list RCG“,br.71/о5), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 06.08.2012, u Ulcinju, usvojen је:

Statut  PDF

STATUT

Privatne ustanove Institut za naučna istraživanja i razvoj: Opšte odredbe

Član 1.

Privatna ustanova centar za naučna istraživanja i razvoj; (u daljem tekstu: privatna Ustanova je osnovana kao drustvo sa ogranicenom odgovornoscu, za vršenje naučnoistraživačkih delatnosti i to:

  • Osnovnih (fundamentalnih) istraživanja.
  • Razvojnih istraživanja i
  • Primenjenih istraživanja.

Privatna ustanova ima status pravnog lica sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom, Odlukom i ovim Statutom. Privatna ustanova je osnovana na neodređeno vrijeme. Privatna ustanova se registruje u centralnom registru Privrednog Subjekata.

Član 2.

Osnivači Privatne ustanove su fizička lica i to:

• dr Osmanović Elez, Ulcinj PINJES BB, JMB 1006954223029 • dr Radoslav Penezić, Novi Sad, ul. Milana Tepića br. 10. sa ličnim brojem: 2304942800017 • Osman Redža, Ulcinj, ul. NAIM FRASHERI BB, JMB 0305939910013

Član 3

Ovim Statutom uređuje se naziv i sjedište Ustanove , pečat i štambilj, znak (logotip), djelatnost ustanove , prava, obaveze i odgovornosti u pravnom prometu, zastupanje i predstavljanje u pravnom prometu, poslovna tajna, način obaviještavanja javnosti o radu, finansiranje, bliža organizacija ustanove , način sticanja i prestanka članstva, način učestvovanja članova Instituta u radu Instituta, način izbora članova skupštine ustanove , organi ustanove , djelokrug organa Instituta i način odlučivanja, opšta akta Ustanove i druga pitanja od značaja za rad Ustanove .

II NAZIV I SJEDIŠTE

Član 4.

Pun naziv Ustanove je: PRIVATNA USTANOVA INSTITUT ZA NAUCNA ISTRAZIVANJA I RAZVOJ – Ulcinj. Skraćeni naziv Ustanove je: “ INI ” Sjedište Ustanove je: Ulcinj BULEVAR SKENDERBEG BB.

PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 5.

Ustanova ima pečat i štambilj.

Član 6.

Pečat ustanove ima oblik kruga sa prečnikom od 32 sm u čijoj je sredini iscrtan logo znak ustanove. Pečat ustanove sadrži tekst: “Crna Gora, Privatna ustanova Centar za naučna istraživanja i razvoj – Ulcinj”. Ustanova može imati i druge pečate različitih oblika i veličina. Broj pečata, vrsta, veličina, čuvanje i način njegove upotrebe kao i rukovanje pečatom Instituta, biće regulisano posebnim uputstvom, po nalogu direktora ustanove .

Član 7.

Štambilj ustanove je pravougaonog oblika dimenzija 60x30mm. i sadrži sledeći tekst:”Privatna ustanova Cenatr za naučna istraživanja i razvoj Ulcinj”, i rubrike za upis datuma prijema podneska, broj pod kojim će se podnesak zavesti i broj priloga uz podnesak. Tekst štambilja ispisuje se crnogorskim jezikom i latiničnim pismom.

IV ZNAK (LOGOTIP)

Član 8.

Institut ima svoj znak (logotip). Logotip ustanove “INI” izrađen je u skladu sa posebnim propisom koji donosi Upravni odbor ustanove a na predlog direktora iste. Logotip ustanove se registruje u skladu sa zakonom kojim se uređuju žigovi.

V DJELATNOST PRIVATNE USTANOVE

Član 9.

Djelatnost Ustanove je: 1. Fundamentalna istraživanja iz oblasti; – Ekonomije, sociologije, tehnologije, obrazovanja i razvoja. 2. Razvojna istraživanja iz oblasti: – Turizma, poljoprivrede, infratrukture grada Ulcinja, regije i dr.. – Osposobljavanja i usavršavanja kadrova za potrebe republike Crne Gore iz oblasti; stečaja, vještačenja, carine, komunalne policije, komunalnih menadžera i sl. 3. Primjenjena istraživanja iz oblasti: – Razvoja velikih, srednjih i malih preduzeća – Socijalnog zapošljavanja (socijalni menadžment) – Prekvalifikacije radnika i sl. – Izrada biznis planova za korišćenje evropskih podsticajnih fondova. 4. Organizovanje seminara, stručnih i naučnih skupova, prezentacija i sl. 5. Obuka kadrova putem on line i drugih sistema. Pored osnovne djelatnosti, institut obavlja i sledece delatnosti u cilju ostvarivanja profita, poduslovom da se njihovim obavljanjem ne narusava kvalitet naucnoistrazivackog rada: 58.11.Izdavacke knjiga 58.13 Izdavanje novena 58.14 izdavanje casopisa i periodicnih izdanja 58.19 Ostala izdavacka djelatnost 63.99 Informacione usluzne djelatnosti 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine 6910 Pravni poslovi 89.20 Racunovodstvni,knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje 70.10 Upravljanje privrednim subjektom 70.22 Konsultanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem 71.20 Tehnicko ispitivanje analize 72.11 Istrazivanje i ekspermentalni razvoj u biotehnologiji 72.19 Istrazivanje i razvoj u ostalim prirodnim i inznjerskim naukama 72.20 Istrazivanje i razvoj u drustvenim i humanistickim naukama 73.11 djelatnost reklamnih agencija 74.90 Ostale strucne i tehnicke djelatnosti 78.20 Djelatnost agencija za privremeno zaposljavanje 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa 79.90 Ostale usluge rezervaacije i djelatnosti povezane s njima 85.20 Osnovno obrazovanje 85.31 Srednje opste obrazovanje 85.32 srednje strucno i tehnicko obrazovanje 85.41 Obrazovanje poslije srednjeg,koje nije visoko 85.42 Visoko obrazovanje 85.59 Ostalo obrazovanje 85.60 Pornocne obrazovne djelatnosti 91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva 91.Djelatnost biblioteka ,arhiva ,muzeja i ostale kulturne djelatnosti

6. Obavlja i druge poslove vezane za nabrojane oblasti.

Član 10.

Ustanova , u skladu sa svojim pravilima može angažovati i druge stručne subjekte na izradi zajedničkih projekata. IV. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI U PRAVNOM PROMETU

Član 11.

Ustanova u pravnom prometu nastupa samostalno u svoje ime i za svoj račun.

Član 12.

Za obaveze u pravnom prometu sa trećim licima, Institut odgovara svom svojom imovinom.

Član 13.

Ustanova u svom poslovanju može imati jedan ili više poslovnih računa kod jedne ili više poslovnih banaka.   VII. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE U PRAVNOM PROMETU

Član 14.

U pravnom prometu ustanova pretstavlja i zastupa direktor.U slučaju odsutnosti ili sprječenosti direktora, ustanova predstavlja i zastupa zaposleni u ustanovi sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima koga direktor pismeno ovlasti za predstavljanje i zastupanje u granicama datih ovlašćenja. Direktor može ovlastiti zaposlenog u ustanovi , ili drugo lice, da u određenim poslovima i postupcima pred sudom ili drugim organima predstavlja ili zastupa ustanovu , stim što se u punomoćju određuje obim i sadržina datih ovlašćenja.

VIII. POSLOVNA TAJNA Član 15.

Poslovnu tajnu predstavljaju dokumenta i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu moglo nanijeti štetu interesima Instituta i njegovom poslovnom ugledu. Direktor ustanove utvrđuje dokumenta i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

IX JAVNOST RADA Član 16.

Rad ustanove je javan. Javnost rada ostvaruje se objavljivanjem informacija i podataka o radu ustanove u posebnim publikacijama ustanove , na internet stranici Instituta kao i objavljivanjem informacija o radu ustanove u sredstvima javnog informisanja. Za davanje informacija o radu Instituta ovlašćeni su predsjednik Skupštine, predsjednik Upravnog odbora, direktor ustanove i lice koje direktor pismeno ovlasti.

X FINANSIRANJE Član 17.

Sredstva za finansiranje rada Institut stiče: – Iz budžeta republike Crne Gore. – Prodajom i naplatom usluga. – Prodajom publikacija i literature. – Iz drugih izvora. Pod sredstvima iz drugih izvora podrazumjevaju se donacije, zaveštanja, pokloni i drugi prihodi ostvareni u skladu sa Zakonom.

XI. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA Član 18.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u Institutu, uređuje se; unutrašnja organizacija Instituta, nazivi radnih mjesta, stručna sprema, opis poslova, broj izvršilaca i posebni uslovi za obavljanje poslova.

XII. ORGANI PRIVATNE USTANOVE Član 19.

Organi Instituta – privatne ustanove su: • Skupština privatne ustanove • Upravni odbor privatne ustanove i • Direktor privatne ustanove .

SKUPŠTINA PRIVATNE USTANOVE Član 20.

Najviši organ upravljanja Institutom je Skupština Ustanova (u daljem tekstu: Skupština). Skupštinu čine 10 (deset) članova. Četiri člana Skupštine imenuju osnivači a ostatak članova se imenuju iz redova zaposlenih u ustanovi , pri čemu se vodi računa da svi delovi Instituta budu ravnopravno zastupljeni. Mandat članova Skupštine traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost da se izbor može produžiti za još jedan mandat. Način rada i odlučivanja bliže se uređuje Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 21.

Skupština ustanove obavlja sledeće poslove: • Donosi poslovnik o svom radu. • Bira i razriješava predsjednika Skupštine. • Usvaja Statut uz predlog Upravnog odbora i uz saglasnost osnivača. • Verifikuje Upravni odbor ustanove . • Usvaja program rada, kao i akta za razvoj Insttuta uz saglasnost osnivača. • Usvaja godišnji izveštaj o radu, finansijski plan i finansijski izveštaj. • Bira nezavisnog revizora. • Obavlja i druge poslove na osnovu zakona, Odluke i ovog Statuta. Za obavljanje određenih poslova i zadataka iz djelokruga svog poslovanja, Skupština može da formira stalna ili povremena radna tela.

Član 22.

Predsjednika Skupštine biraju članovi iz svojih redova na prvoj redovnoj sjednici uz većinu glasova prisutnih članova Skupštine. Mandat predsjednika Skupštine traje 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora za još jedan mandat. Predsjedniku Skupštine prestaje mandat ako podnese ostavku, ako članu Instituta čiji je predstavnik prestane članstvo u Institutu, ako je spriječen da obavlja svoju dužnost u periodu dužem od jedne godine i ako Skupština ustanove izlasa njegovo nepovjerenje. Ostala pitanja koja se odnose na rad predsjednika Skupštine, bliže se uređuju Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 23.

Predsjednik Skupštine saziva Skupštinu, po pravilu jednom godišnje, a obavezan je da sazove Skupštinu na: • Zahtjev Upravnog odbora • Osnovu obrazloženog zahtjeva najmanje trećine članova Skupštine.

Član 24.

Skupština punovažno odlučuje ako zasijedanju prisustvuje najmanje dvije trećine članova Skupštine, a odluke se smatraju donešenim ako za njih glasa većina prisutnih članova Skupštine, osim kod donošenja Statuta ustanove kada je potrebno da glasa najmanje dve trećine prisutnih članova Skupštine. Pravo glasa na Skupštini imaju samo članovi Skupštine, pri čemu svaki član Skupštine ima samo jedan glas. Sjednicama Skupštine prisustvuju predsjednik Upravnog odbora i direktor ustanove ali bez prava odlučivanja. Način odlučivanja i rada Skupštine bliže se uređuje Poslovnikom o radu Skupštine.

UPRAVNI ODBOR Član 25.

Upravni odbor ima predsjednika i dva člana koji se imanuju i biraju iz redova istaknutih stručnjaka ili naučnika. Predsjednik Upravnog odbora bira se između redova članova Upravnog odbora, prostom većinom. Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje 4(četiri) godine stim da se isti može ponoviti za još jedan mandat.

Član 26.

Ako je članu ustanove , iz čijih je redova biran u Upravni odbor, prestalo članstvo u ustanove , prestaje njegov mandat u Upravnom odboru.

Član 27.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove: • Donosi Poslovnik o svom radu. • Odlučuje o poslovanju Instituta. • Predlaže Skupštini na usvajanje Statut privatne ustanove . • Predlaže Skupštini na usvajanje program rada. • Razmatra godišnji izvještaj o radu, finansijski plan i finansijski izvj.eštaj • Bira i razriješava direktora Instituta. • Na prijedlog direktora odlučuje o pitanjima u vezi sa članstvom Instituta u međunarodnim organizacijama i pitanjima saradnje sa nacionalnim institutima i subjektima te o tome izvještava Skupštinu usatnove . • Stara se o pripremi zasijedanja Skupštine i predlaže Skupštini odluke iz njene nadležnosti. • Usvaja akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ustanovi , na prijedlog direktora. • Donosi i druga akta iz oblasti rada Instituta. • Donosi akt o cijenama usluga Instituta. • Obavlja i druge poslove iz oblasti rada Instututa na osnovu zakona, odluka i ovog Statuta.

Član 28.

Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama. Upravni odbor odluke donosi većinom ukupnog broja članova. Za obavljanje određenih poslova iz oblasti rada Instituta, Upravni odbor može formirati stalna ili povrjemena radna tela. Način rada Upravnog odbora bliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog odbora. O radu Upravnog odbora vodi se zapisnik.

Član 29.

Predsjednik Upravnog odbora Instituta: • Saziva i vodi sjednice Upravnog odbora. • Predstavlja Upravni odbor. • Predlaže dnevni red za sjednice Upravnog odbora. • Potpisuje akta koja donosi Upravni odbor. • Stara se o primjeni Poslovnika o radu Upravnog odbora i drugih opštih akata Instituta. • Obavlja i druge poslove određene zakonom, Odlukom i ovim Statutom.

Član 30.

Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice Upravnog odbora po sopstvenoj inicijativi, na zahtjev najmanje dva člana Uprvnog odbora, kao i na zahtjev direktora Instituta.

Član 31.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu u visini prosječne zarade u Crnoj Gori. Zbog dodatnog angažovanja, predsjednik Upravnog odbora ima pravo na uvećanje naknade za 20%. Član Upravnog odbora ima pravo da se odrekne naknade ili da je ustupi u humanitarne svrhe.

DIREKTOR Član 32.

Direktora bira i razriješava Upravni odbor na osnovu javnog konkursa. Mandat direktora traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora za još jedan mandat. Direktor ne može biti član Upravnog odbora, niti član Skupštine privatne ustanove .

Član 33.

Za direktora može biti izabrano lice koje ima: • Državljanstvo Crne Gore i stalno prebivalište u Crnoj Gori. • Najmanje visoku stručnu spremu. • Najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva, od čega najmanje 5(pet) godina u obavljanju rukovodećih poslova. • Znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru. • Dokaz da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije direktora Instituta. • Druge uslove predviđene zakonom. Javni konkurs za izbor direktora sprovodi Upravni odbor u skladu sa zakonom.

Član 34.

Direktor obavlja sledeće poslove: • Organizuje i rukovodi radom ustanove . • Zastupa i predstavlja Institut. • Stara se o zakonitosti rada Instituta i odgovara za zakonitost rada Instituta. • Stara se o kadrovima i stručnosti rada u Institutu. • Predlaže akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Institutu i predlaže ga Upravnom odboru na usvajanje. • Stara se i odgovara za sredstva i opremu u Instututu kao i njihovo optimalno korišćenje. • Izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora. • Odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u Institutu u vezi sa radnim odnosima zaposlenih, u skladu sa zakonom. • Po potrebi formira savjetodavna radna tjela, odnosno stručne savjete radi usmjeravanja stručnog rada na ustanove • Priprema izvještaje o poslovanju, kao i finansijske izvještaje i za njihovu tačnost odgovara. • Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom i ovim Statutom.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 35.

Izmjene i dopune ovog Satuta vrše se na način i proceduri kako je i donet.

Član 36.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije USTANOVE u centralnom registru Privrednog subjekta u Podgorici.   U Ulcinju, dana 06.08.2012. godine

Predsjednik Skupštine:

OSMAN REXHA