Redaksia

Dr. Shefket Jakupi, (kryeredaktor) 

PhD. (c) Ardita Bylo 
Dr.Dragoljub Janković
Prof.Ass.Dr.Naim Batiu
Prof.Dr.Mirsad Nuković

DREJTOR I REVISTËS
Prof.Ass.dr. Elez Osmani

 

Korrektoi dhe punoi në kompjutër & Web Master
Mr.Sc.Besart Jakupi

E drejta e autorit :
Qendra për hulumtime Ekonomike
”Redaksia e Buletinit Shkencor”
Ulqin
Adresa e redaksisë :
Qendra për hulumtime Ekonomike
”Redaksia e Buletinit Shkencor”
Ulqin ++382 69 265 707