Redaksia

Dr. Shefket Jakupi, (kryeredaktor) – Tel: 00377 45 281 623

PhD. (c) Ardita Bylo – Istanbul Commerce University , Institute of Finance – Turkey
Dr.Dragoljub Janković
Prof.Ass.Dr.Naim Batiu
Prof.Dr.Mirsad Nuković

DREJTOR I REVISTËS
Prof.Ass.dr. Elez Osmani

PhD. (c) Ardita Bylo – Istanbul Commerce University

CIP – Каталогизација у публикацији
Централна народна бибиотека Црне Горе, Цетиње 330(905L)
NAUČNI bilten:ekonomska istraživamja
Buletin Shkencor:hulumtime ekonomike
Urednik:Elez Osmani- God.1,br.1(2009)
Ulcinj:(Pinješ bb):Centar zy ekonomska istraživanja 2013.24 cm
Godišnje.
ISSN 1800-9794
COBISS.CG-ID 20683538
Shtëpia botuese Qendra për hulumtime ekonomike -Ulqin
Shtypëshkronja KGT
Formati 17×24 cm (B5)
Tirazhi 400 copë

Korrektoi dhe punoi në kompjutër
Mr.Sc.Shefket Jakupi, PhD Candidat
E drejta e autorit :
Qendra për hulumtime Ekonomike
”Redaksia e Buletinit Shkencor”
Ulqin
Adresa e redaksisë :
Qendra për hulumtime Ekonomike
”Redaksia e Buletinit Shkencor”
Ulqin ++382 69 265 707