Këshilli Drejtues

Na osnovu člana 49 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Sl. list RCG br. 80/2010 40/2011) Statuta ustanove ,,Instituta za naučna istraživanja i razvoj,, Ulcinj od 06.08.2012 Upravni Odbor na prvoj sjednici održanoj 15.06.2013.godine, donio je.

ODLUKU

O izboru predsjednika Upravnog Odbora

Član 1.

Sastav Upravnog Odbora je:

 

1.Dr. Radoslav Penezić
2.Dr.Nexhad Avdiu
3. Osman Rexha
4.Dr.Shefket Jakupi
5.Mr.Artan Osmanović

 

Član 2.

Predsjednik Upravnog Odbora jednoglasno je izabran Osman Rexha.

.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Odluka je konačna na Institutu. Protiv ove odluke izabrani kandidat ima pravo zaštite svojih prava pred nadležnim sudom.
Dostavljeno:
-Izabranom kandidatu;
-arhivi

Predsjednk Upravnog odbora

Osman Rexha