Programi i zhvillimit

PROGRAM RADA I RAZVOJA

INSTITUTA ZA NAUČNA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ INI U ULCINJU

 

UVOD

 

1. Ciljevi naučno-istraživačkog rada

 

Institut je u svom programu definisao osnovni cilj rada a zatim i nekoliko derivatnih (izvedenih) ciljeva.

Osnovni cilj Instituta je stvaranje premisa za fundamentalna naučna istraživanja u oblastima koji su od vitalnog interesa za srednjoročni i dugoročni razvoj opštine Ulcinj. Institut će taj cilj ostvariti angažovanjem stručnjaka i naučnika sa tržišta znanja a paralelno usvršavati i sopstveni kadar. Kako je Institut definisao više polja istraživanja, to će morati obezbediti i adekvatan interdisciplinarni kadar. Takav kadar, na žalost, Ulcinj nema pa će morati angažovati kadar sa tržišta. To je teži i skuplji put za rast i razvoj ali je neminovan. Zbog toga se očekuje aktivna podrška cele republike Crne Gore a naročito ministarstva za nauku i razvoj, kao i ministarstva za prosvetu. Derivatni ciljevi  se mogu svrstati u dve grupe:

a)   Grupa ciljeva vezanih za razvojna istraživanja i

b)   Grupa ciljeva vezana za primjenjena istraživanja.

 

2. Naučno-istraživačke oblasti Instituta

 

Prema Zakonu o naučno-istraživačkoj delatnosti Institut će raditi u okviru društvenih i prirodnih nauka. Osnovna delatnost će se odvijati u okviru oblasti ekonomije, naročito, poslovne ekonomije. Prema postojećem stanju svrstavanja, upravljanje poslovnim sistemima nije definisan kao posebna oblast.Osnovni problem u efinisanju oblasti kojom će se baviti Institut jeste transdisciplinarnost menadžmenta kao nauke i veštine. Više naučnih oblasti je integrisano u rešavanju problema funkcionisanja i upravljanja preduzećem.Prema postojećim planovima Institut će se baviti pretežno sledećim oblastima istraživanja:

 • Oblast ekonomije.
 • Oblast privrede.
 • Oblast prava.
 • Matematičko-statističkih i informatičkih nauka.
 • Socioloških nauka.
 • Oblasti usavršavanja i prekvalifikacija kadrova za potrebe privrede.
 • Oblasi izdavačke delatnosti i bibliotekarstva.
 • Oblast obrazovanja strukovnih i akademskih obrazovnih profila kadrova.

Najzastupljenija oblast istraživanja na Institutu će biti ekonomija, naročito poslovna ekonomija. Redosled ostalih nabrojsnih oblasti zavisiće od interesovanja i potreba tržišta, kao i društveno političke zajednice.

 

3. Program istraživanja u 2013. godini

 

Naučno-istraživački i obrazovni programi koje nudi Institut za naučna istraživanja i razvoj u Ulcinju, mogu u značajnoj meri da olakšaju i ubrzaju razvoj lokalnih preduzeća, kao i preduzeća čireg regiona.Cilj Instituta je stvaranje uslova za timski rad osoblja instituta, studenata i privrednika kako bi se omogućio transfer znanja i rezultata na relaciji; Institut-privreda. Razvoj Ulcinja i šireg regiona nameće potrebu uspostavljanja bliskih veza između Instituta i preduzeća radi unapređenja sistema upravljanja i jačanja njihove konkurentnosti u uslovima sve žešće konkurencije, sa jedne strane, i davajući pomoć u savladavanju krize, sa druge strane.

 

3.1.   Tematske oblasti

 

Institut za naučna istraživanja i razvoj u periodu 2012. godine baviće se, prvenstveno istraživanjima iz oblasti poslovne ekonomije (poslovanja preduzeća). Trudiće se da svojim radom doprinese bržem razvoju preduzeća u Ulcinju, pa i široj okolini. Naročitu  pažnju će posvetiti preduzećima iz oblasti turizma.

Povremeno će se održavati naučni i stručni kursevi i seminari na kojima će se moći dobiti najnovija dostignuća iz pojedinih oblasti.

 

3.1.1.   Povećanje performansi ulcinjskih pa i preduzeća Crne Gore (BENČMARKETING)

 

U Crnoj Gori nije razvijena metoda poređenja, benčmarketinga, koja se primenjuje u skoro svim značajnijim  firmama u svetu. Na ovom Institutu će se razviti sve dostupne metode i modeli benčmarketinga sa ciljem merenja efikasnosti poslovanja preduzeća, grupe preduzeća, pa i određenih funkcija preduzeća. Za nas je benčmarketing, kao moderna tehnika i model menadžmenta, posebno značajan jer omogućava brže prilagođavanje promenama sa kojima se naša zemlja susreće, čime omugućava našim preduzećima opstanak na tržištu ali i povećava i tržišnu konkurentnost i prednost.Institut za naučna istraživanja i razvoj INI u Ulcinju imaće postavljen sopstveni model benčmarketinga koji će biti adaptivan i prilagodljiv potrebama različitih preduzeća.Za određene oblasti kao što su:

 • Upravljanje projektima.
 • Upravljanje tehnologijom.
 • Upravljanje organizacijom i druge oblasti.

Postoje gotovi modeli benčmarketinga i isti se mogu adaptirati prema potrebama naručioca. Pored navedenih moguće je formirati i izvesti:

 • Interni benčmarketing.
 • Benčmarketing performansi.
 • Funkcionalni benčmarketing.
 • Generički benčmarketing.

 

3.1.2.   Promene u efikasnosti poslovanja kao posledica vlasničke transformacije

 

U Crnoj Gori za proteklih dvadeset godina, u okviru procesa tranzicije, obavljena je vlasnička transformacija. U ovoj oblasti Institut će raditi na daljoj doradi i produbljivanju vlasničke transformacije, naročito kod srednjih i velikih preduzeća. Postoje još uvek neka preduzeća u Crnoj Gori koja nisu u potpunosti uspela u privatizaciji.

 

4. Unapređenje i kontrola proizvodnje i potrošnje zdravstveno bezbedne hrane

 

U ovoj oblasti istraživanja, Institut će svoje interesovanje usmeriti na:

 • Organska proizvodnja i proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane kao preduslov za saradnju s preduzećima u regionu.
 • Upravljanje, zaštita i korišćenje biodiverziteta.
 • Razvoj i usavršavanje tehnologija u oblasti proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane.

Održivi i ekološki bezbedan razvoj zemlje može da se ostvari izradom strategije koja će se bazirati na razvoju organske poljoprivrede i proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, razvoju eko turizma, očuvanju i zaštiti okoline od zagađenja i regionalnim integracijama.

Proizvodnja i ponuda zdravstveno bezbedne hrane zahteva: revitalizaciju postojećih seoskih naselja, formiranje eko sela, podsticaj povratka mladih na selo uz njihovo doobrazovanje za prizvodnju zdravstveno čiste hrane.

Treba posebno naglasiti da za proizvedenu zdravstveno čistu hranu, Crna Gora ne mora da misli na plasman. Sve što se proizvede, turizam će konzumirati. Taj oblik prodaje predstavlja; ekonomičan izvoz, povećava imidž Crne Gore, postiže konkurentne cene, smanjuje troškove i neposredno utiče na platni bilans zemlje.

Prekomerna i neadekvatna eksploatacija prirodnih resursa (intenzivna seča, neuravnotežena poljoprivredna proizvodnja, prekomeran lov i ribolov i sl.) dovode do ugrožavanja biodiverziteta. Jedan broj autiohtonih biljaka i životinja nalazi se pred istrebljenjem. Da bi se sačuvala ravnoteža neophodno je definisati kritičnu masu koja se ne sme narušiti. Sve navedeno, zahteva aktivnu ulogu stručnih ljudi na Institutima i fakultetima koji imaju kapacitet da planiraju, odrede kritične mase i  to sve kontrolišu. Posebno mesto u očuvanju biodiverziteta mora da ima obuka i usavršavanje kadrova, pa makar se radilo o branju lekovitog bilja, i za to treba obučiti berače.

 

5. Kompententnosti preduzeća

 

U svetu se daje veliki značaj kompetentnosti preduzeća. U Crnoj Gori se tek govori i uči o toj filozofiji poslovanja. Nisu razvijeni modeli , niti metode, za merenje kompentencije preduzeća pa samim tim ne može se govoriti o vrednovanju. Institut za naučna istraživanja i razvoj INI u Ulcinju će posvetiti posebnu pažnju ovom problemu.

 

6. Interkulturalnost poslovanja

 

U Crnoj Gori je seve više stranih kompanija, koje nastupaju kao većinski ili manjinski vlasnici. Bez obzira na način upravljanja te kompanije sa svojim dolaskom donose i nove načine poslovanja, novu poslovnu kulturu i mnogo drugih tzv. mekih faktora.

Istraživanjima u ovoj oblasti, Institut će biti u mogućnosti da pomogne multinacionalnim kompanijama da se prilagode specifičnostima Crnogorske kulture i obrnuto, da Crnogorska preduzeća u saradnji sa stranim preduzećima lakše i brže prihvate razlike u kulturi i ponašanju.

 

7. Uticaj demografskihfaktora na razvoj inovativne (preduzetničke) aktivnosti u Crnoj Gori

 

Preduzetnička sposobnost i aktivnost su signifikantni faktori poslovnog uspeha, a samim tim i privrednog rasta. Istraživanja su pokazala da zemlje sa visokim nivoom preduzetničke sposobnosti i aktivnosti prave preduslove za veći potencijal efikasnosti i efektivnosti.

Preduzetništvo pretstavlja rezultat nekoliko faktora:

 • Povoljnih infrastrukturnih uslova.
 • Planiranih vladinih razvojnih programa.
 • Ekonimskih mera i miljea u kome firme posluju.
 • Prihvaćenosti u lokalnoj sredini i demografskih faktora.

Pod povoljnim infrastrukturnim uslovima se podrazumeva:

 • Dostupnost i uslovi finansiranja.
 • Dostupnost zemljištu.
 • Povoljni komunalni faktori.
 • Saobraćajnice i telekomunikacione mreže.
 • Postojanje poslovnih inkubatora, naročito na lokalnom nivou.

Iskustva razvijenih zemalja pokazuju da preduzetništvo u sebi sadržava i dosta rizika. U razvijenim zemljama samo oko 10% preduzetnika uspeva a ostali propadaju i pre dve godine od osnivanja.

Jedan od planova Instituta jeste da svojim znanjem i informativnim mogućnostima pomaže i podstiče inovativnost preduzetnika. Institut bi u saradnji sa Privredom komorom i Zavodom za tržište rada, organizovao izrade fizibiliti studije i biznis planove i na taj način neposredno doprineo većem procentu uspešnih početnika u privatnom, porodičnom biznisu.

 

8. Institut i bankarski menadžment

 

U oblasti bankarskog menadžmenta, Institut će raditi, pre svega na sledećim oblastima istraživanja:

 • Upravljanje rizicima i rešavanje kriza u bankama.
 • Modeleranje i primena modela u bankama sa aspekta kamatnih i drugih rizika.
 • Izrada i primena modela u procenama rizika kreditiranja.
 • Primena novih modela u hipotekarnom kreditiranju.
 • Obuka i usavršavanje kadrova u oblastima; marketinga, menadžmenta, procenjivanja hipoteka, prodaji hipotekarnih vrednosti, sve vezano za bankarstvo.

Institut će pažnju usmeriti  i na investiciono bankarstvo. Ozbiljne investicije obično podrazumevaju finansijsku podršku banaka.

Retko koja poslovna oblast je tako brzo razvijala i usavršavala nove proizvode i usluge, kao što su to banke učinile. Očekuje se i dalje da banke budu lideri na tom polju. Zbog toga Institut planira da se ozbiljno bavi ovom problematikom.

 

9. Vrste istraživačkog rada

 

Institut za naučna istraživanja i razvoj baviće se, prvenstveno, primjenjenim istraživanjima. Rezultati primjenenih i razvojnih istraživanja otvoriće mogućnosti za bavljenje i fundamentalnim istraživanjima.

Rezultati istraživanja primjenjivaće se u preduzećima, njihovim udruženjima, komorama i drugim zainteresovanim subjektima

Projekti će biti finansirani od naručioca iz privrede, društvene zajednice (opština, mesnih zajednica, udruženja i sl.), ministarstva za nauku i razvoj, životne sredine, turizma i dr.  

Rezulti istraživanja koje poruče organi republike Crne Gore bića objavljeni u naučnim časopisima. Ocena uspešnosti pojedinih projekata, naručenih od strane republike meriće se po broju i kvalitetu objavljenih radova. Pri ocenjivanju projekata primjenjenih istraživanja koristiće se sledeći kriterijumi:

 • Naučna zasnovanost predloženih istraživanja.
 • Nivo originalnosti istraživanja.
 • Primjenjljivost rezultata istraživanja.
 • Naučna kompetentnost rukovodioca projekta i članova istraživačkog tima.Projekti koji će se raditi za potrebe privrede i njenih udruženja, publikovaće se samo uz saglasnost naručioca.

 

10. Razvoj naučne saradnje

 

Institut će već ove godine sačiniti plan saradnje Instituta sa drugim naučnim institucijama u Crnoj Gori. Takođe, Institut planira da uspostavi saradnju sa sledećim univerzitetima i njihovim institutima i fakultetima van republike Crne Gore:

 • Univerzitet Beograd.
 • Univerzitet Novi Sad.
 • Univerzitet Priština.
 • Univerzitet Tirana.
 • Univerzitet Skadar
 • Univerzitet Sarajevo.
 • Univerzitet Dubrovnik
 • Univerzitet Split, i dr.

Sa navedenim univerzitetima, naš Institut će birati polja saradnje i određivati adekvatnu ustanovu u okviru datog univerziteta.

 • Posebnu pažnju u biranju saradnje, Institut će poklanjati oblastima; turizma, proizvodnje hrane i ekologiji.

 

11. Razvoj izdavačke i dokumentaciono-informacione delatnosti

 

Prva izdavačka delatnost Instituta biće formiranje i izdavanje časopisa Instituta. Zatim, sledi formiranje i kompletiranje biblioteke koja bi svojom bibliografijom stvorila premise daljeg razvoja Instituta, osnivanje fakulteta i visoke strukovne čkole.

 • Posebnu pažnju, institut će posvetiti prevodilačkoj službi i to na jezicima:
 • Crnogorski.
 • Albanski.
 • Srpski.
 • Engleski

 

12. Biblioteka Instituta za naučna i razvojna istraživanja INI

 

Biblioteka instituta INI će biti formirana u toku 2013. godine. Već od samog formiranja Instituta, odmah će se angažovati svi naučni radnici koji budu potpisali ugovore o saradnji da primerke svojih dela poklone biblioteci, bilo u reprintu ili u elektronskoj formi.

Objaviće se poziv svim donatorima da svoja, ili  tuđa izdanja doniraju biblioteci. Tražiće se od raznih humanitarnih i drugih fondova da pomognu fundus biblioteke.

Očekivanja osnivača Instituta da će se u prvoj godini fond izdanja popeti i do dve hiljade dela.

Prva sopstvena izdanja, biblioteka će dobiti od svojih saradnika, bilo da su zaposleni kao redovni radni odnos ili da su u svojstvu spoljnjeg saradnika ili savetnika. Iz ovog izvora dobiće se dve vrste donatorstva:

 • Poklonjena ranija izdanja i
 • Izdanja koje budu izdata radom na Institutu.

Dobar deo izdanja će se doboti razmenama ili kupovinom. Posebnu pažnju Institut će posvetiti Ulcinjskoj dijaspori u Americi i Evropi. Putem ulcinjana koji žive i rade u navedenim zemljama, omogući će se znazan fond izdanja i to originalnih, a nekih i prevedenih na neki od jezika koji su Instiutut interesantni.

Poseban oblik rada biblioteke će biti; prezentacije, izložbe i prodaja tužih i svojih izdanja.

Biće sačinjeni i ponuđeni ugovori o saradnji sa svim značajnijim bibliotekama u zemlji i inostranstvu.

 

13. Osnivanje visokoškolske ustanove u okviru Instituta

 

Po završetku prve faze razvoja Instituta, pristupiće se osnivanju visokoškolske ustanove fakultet ili visoka strukovna škola.Bez obzira na izbor oblika školovanja, programi se neće menjati. Biće to ustanova koja će se baviti usavršavanjem kadrova iz dve privredne oblasti koje su od posebnog interesa za područje Ulcinja i okruženja. Te oblasti su poljoprivreda i turizam. U okviru takve visoke ustanove biće formirani:

 • Hotelijersko-ugostiteljski smer.
 • Poljoprivredni smer.
 • Komercijalni smer.

Nije isključena mogućnost određenih prekomponovanja planiranih smerova, kao i dodavanje nekih novih za koje Ulcinj i njegova privreda budu zainteresovani.

 

U Ulcinju, avgusta 2012. god.