Këshilli Shkencor

Na osnovu člana 49 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Sl. list RCG br. 80/2010 40/2011) Statuta ustanove ,,Instituta za naučna istraživanja i razvoj,, Ulcinj od 06.08.2012 i prečišćeng teksta Statuta od18.5.2014 godine člana 33 Naučno vijeće na prvoj sjednici održanoj 15.04.2014.godine, donio je.

ODLUKU

O izboru predsjednika Naučnog Vijeća

Član 1.

Sastav Naučnog Vijeća je:

1.Prof.dr.Miodrag Brzaković
2.Prof.dr.Muzafere Mustafa
3. Prof.Dr.Mirsad Nuković
4.Prof.Ass.Dr.Armand Krasniqi
5.Prof.Asc.dr.Edmond Beqiri
6.Prof.Dr.Boško Đurđić
7.Dr. Nexhad Avdiu
8.Dr.Radoslav Penezic
9.Mr.Agron Ibrahimi

Član 2.

Predsjednik Načnog Vijeća jednoglasno je izabrana Prof.Dr.Muzafere Mustafa.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Odluka je konačna na Institutu. Protiv ove odluke izabrani kandidat ima pravo zaštite svojih prava pred nadležnim sudom.
Dostavljeno:
-Izabranom kandidatu;
-arhivi

Predsjednk Naučnog Vijeća

Prof.Dr.Muzafere Mustafa