Post by Category : Uncategorized

Konferenca e katërt shkencore ndërkombëtare në Ulqin – 06.04.2012

Në Ulqin me 06.04.2012, Komuna e Ulqinit dhe Qendra për hulumtime ekonomike kanë organizuar Konferencën e katërt shkencore ndërkombëtare me temë:

“Perspektiva e zhvillimit ekonomik rajonal nën optikën e zhvillimeve ekonomike lokale dhe ndikimi i sektorit të turizmit në to”

 

Programi i Konferencës dhe Objektivat
Të nxitet interesimi i ekspertëve vendas dhe ndërkombëtarë që me punimet e veta kërkimore e shkencore të kontribuojnë në identifikimin e sfidave dhe të japin propozime dhe rekomandime për zgjidhjen e problemeve të zhvillimit ekonomik shoqëror në nivel kombëtar, rajonal dhe global .
Identifikimi dhe vlerësimi i sfidave të zhvillimit ekonomik e shoqëror të Malit të Zi dhe vendeve tjera rajonale në kushtet e globalizimit ekonomik .
Studimi i modeleve të bashkëpunimit ekonomik ndërkombëtar të Malit të Zi dhe vendeve tjera rajonale të bazuara në zhvillimin e ekonomisë së tregut .
Prezantimi i aktiviteteve të institucioneve shtetërore dhe organizatave ndërkombëtare dhe rezultateve te tyre si kontribues se rritjes së punësimit dhe zvogëlimit të varfërisë në nivel nacional dhe rajonal
Tematika e konferencës:
1. Zhvillimi dhe përdorimi efektiv i Burimeve Njerëzore në zhvillimin e ekonomisë ne nivel lokal dhe kombëtar të Malit të Zi.
2. Mundësitë e rritjes së punësimit të bazuara në ndryshimet strukturale, ekonomiko shoqërore ne Mal të Zi dhe ne rajon.
3. Investimet ne sektorët strategjike dhe infrastrukture ne Ballkanin Perëndimor.
4. Menaxhimi efektiv i taksës turistike dhe te vendbanimit si komponentë esenciale te te ardhurave dhe investimeve infrastrukturore ne sektorin e turizmit

 

Lexo më shumë

Read more

Konferenca e parë shkencore ndërkombëtare  1

Në Ulqinë është organizuar konferenca e parë shkencore ndërkombëtare me temen :

“Turizmi në funksion të zhvillimit ekonomik dhe proceset integruese”

Konferenca në  Ulqin u organizua nga Qendra për huluimtime ekonomike dhe Zyra e  kryetarit të komunës së Ulqinit. Konferenca, e cila tuboi rreth 50 studiues dhe ekspert nga Mali i Zi e vende  tjera,   ka dhënë një kontribut të madh në promovimin e turizmit në rajon.

Në këtë konferencë shkencore dedikuar turizmit në funksion të zhvillimit ekonomik dhe proceseve të integrimit   u paraqitën   me kumtesa rreth  50 studiues , dekanë, pedagogë e  ekspertë të ekonomisë  nga uiniversitetet   dhe institucionet e tjera nga Mali i Zi , Shqipëria, Sanxhaku, Kosova e vende të tjera të rajonit.  Pas fjalës përshëndetëse të  organizatorit, kryetarit të  Qendrës për hulumtime ekonomike,  dr. Elez Osmanit,  kryetarit të komunës së Ulqinit,  Gëzim Hajdinagës dhje ministrit të pakicave, Fuad Nimanit  u lexuan kumtesat dhe më pas  Këshilli shkencor i konferencës, duke shqyrtuar  dhe analizuar  punimet e prezantuara,  aprovoi  përfundimet.  U theksua që  turizmi të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik dhe të proceseve integruese në kushtet e krizës ekonomike e cila shumë shpejt pritet edhe në Mal të Zi. Strategjia e lartpërmendur, sipas studiuesve,  duhet të  bazohet në investimet e shtetit,   kurse të gjtiha subjektet turistike duhet të bëjnë përpjekje në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve tuiristike, kulaifikimin e kaudrove, menaxherëve, ndërtimin e kapaciteteve të reja hoteliere, zgjatjen e sezonit turistik, pastaj zhvillimin e  turizmit elitar dhe  ngritjen e bashkëpunimit me fqinjët . Referuesit u pajtuan  që të shfrytëzohen  përparësitë komplementare dhe komparative të cilat i ofrojnë shtetet fqinje dhe propozuan investime cilësore në komplekse hoteliere dhe objekte  tjera tuiristike si dhe institucionalizimin e veprimtarive kreative dhe krijimin e një marrëveshje  bashkëpunimi në sektorin e turizmit mes shteteve të rajonit.

Për ta parë agjenden e Koferences Kliko Këtu.

 

Lexo më shumë

Read more